FJ180V-AS34 - Kawasaki Engine VALVE/CAMSHAFT Parts Diagram

Engine

VALVE/CAMSHAFT Parts Diagram

  • Title
12004
Usually ships in 1 day

$

$16.28

0

12005
Usually ships in 1 day

$

$29.50

0

12009

Kawasaki Part# 12009-7001

RETAINER-VALVE SPRING
Usually ships in 1 day

$

$2.19

0

Usually ships in 1 day

$

$1.60

0

12016

Kawasaki Part# 12016-7008

ARM-ROCKER
(Superseded to 12016-7001)
Usually ships in 1 day

$

$6.80

0

Usually ships in 1 day

$

$6.47

0

12043

Kawasaki Part# 12043-7005

CAMSHAFT-ASSY-VALVE
(Superseded to 12043-7004)
Usually ships in 3 to 6 days

$

$71.23

0

Usually ships same day

Not available

$

$

Usually ships in 1 day

$

$0.78

0

13116

Kawasaki Part# 13116-7003

ROD-PUSH
(Superseded to 13116-2076)
Usually ships in 3 to 6 days

$

$6.05

0

16154

Kawasaki Part# 16154-7004

ROTOR-PUMP
(Superseded to 16154-7001)
Usually ships in 3 to 6 days

$

$6.59

0

Usually ships in 3 to 6 days

$

$4.55

0

49078

Kawasaki Part# 49078-7001

SPRING-ENGINE VALVE
(Superseded to 49078-2064)
Usually ships in 1 day

$

$6.10

0

Usually ships in 1 day

$

$1.24

0

Usually ships in 1 day

$

$2.40

0

Usually ships same day

Not available

$

$

Usually ships in 3 to 6 days

$

$0.93

0

Usually ships in 1 day

$

$1.38

0