GX240 U1 WKT4 (GCAKK) - Honda Engine, Made in Japan (SN: GCAKK-1000001 - GCAKK-9999999) Parts & Diagrams Parts Lists & Diagrams

Engine, Made in Japan